Loading...

Reklamační řád

 

Podání reklamace, adresa pro zasílání reklamací

Před odesláním reklamovaného zboží nás prosím kontaktujete na emailu esvit@esvit.cz nebo zavolejte na telefonní číslo +420 773 977 937, abychom dohodli další postup.

Pokud po dohodě budete zboží zasílat poštou nebo doručovat osobně, použijte prosím adresu našeho výdejního místa:

E-SVIT.CZ, s.r.o.
Malešická 20c
Praha 3
130 00


 

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti E-SVIT.CZ s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel (kupující, který není právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.), řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Ke každému zboží je přikládána faktura, záruční list pokud jej dodává výrobce. Faktura slouží jako doklad o koupi, nahrazuje záruční list.

Zákazník bez zbytečného odkladu informuje společnost E-SVIT.CZ s.r.o. pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad a dodací list.

Kupující, který není spotřebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží. Blíže o převzetí dodaného zboží čtěte v obchodních podmínkách.

 

 

Vrácení zboží v zákonné lhůtě, rozpor s kupní smlouvou, zasílání zboží v rámci reklamace

Pokud se spotřebitel rozhodne vrátit zboží v souladu s obchodními podmínkami, nebo zasílá li zboží k reklamaci, prosím informujte nás emailem a zašlete zásilku na adresu našeho výdejního skladu:

E-SVIT.CZ
Malešická 20c
130 00  Praha 3

 

Záruční podmínky

 

Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí že projeví-li se vada u spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující, který je spotřebitelem je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

 

Výjimkou může být zboží prodávané se slevou (zboží použité, nekompletní, poškozené), kdy je to  u popisu výrobku označena charakteristika zboží, důvod slevy a případné omezení záruky. Pokud u výrobku toto není označeno, má se za to, že zboží je nové, nepoškozené a kompletení.

 

Pokud je zboží označeno jako použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající opotřebení výrobku.

 

Pokud je zboží označeno jako nekompletní, či poškozené, nevztahuje se záruka na popsané vady, pro které byla sjednána nižší cena.

 

Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat nazákladě tohoto nového záručního listu.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
 • byly-li škody způsobeny počítačovými viry
 • používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • jedná se o světelný zdroj, který dodal výrobce ke svítidlům zdarma, tyto zdroje nepodlehájí reklamačnímu řízení!

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. snížení kapacity akumulátorů, opotřebení mechanických částí apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.

Reklamační podmínky

 

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním nebo dodacím listě. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace firma E-SVIT.CZ s.r.o., zde je pro uplatnění reklamace potřeba vždy kontaktovat prodejce a dohodnout způsob reklamace. To platí také v případě, kdy je kupujícím spotřebitel a servisní středisko není v místě, které je v místě provozovny prodávajícího nebo v místě pro kupujícího, bližším.

 

Zákazník může uplatnit reklamaci po předešlé dohodě v prodejním místě prodávajícího E-SVIT.CZ s.r.o. nebo jiném místě dle informací od prodejce.

K reklamovanému zboží prosím přiložte:

 • kopii dodacího a záručního listu 
 • záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán 
 • popis závady zboží

 

V případě reklamace nás můžete kontaktovat viz. kontakty.

Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

Dopravní podmínky

 

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je doporučeno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu.

Skrytou vadu zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno oznámit dopravci bez zbytečného odkladu a vyžádat si sepsání zápisu o škodě.

Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů doporučujeme kupujícímu s poškozenou zásilkou nemanipulovat a zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu, nejpozději do tří dnů od převzetí zboží. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.